Statut

Statut

Na temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93., 111/96., 164/98., 36/01. i 28/06), Osnivački Sabor Narodne stranke - Reformisti usvojio je, na zasjedanju održanom 28. rujna 2014. Statut Narodne stranke - REFORMISTI

 

STATUT

NARODNE STRANKE – REFORMISTI

Ovim se Statutom uređuju pravni status stranke, naziv i sjedište, politička načela, ciljevi, način djelovanja, prava i obveze članova, unutarnje ustrojstvo i organizacijski oblici, način izbora i opoziva, trajanje mandata, način informiranja javnosti, sredstva za rad i druga bitna pitanja za rad stranke. Sve funkcije koje se spominju u ovom Statutu u muškom rodu, podrazumijevaju se i u ženskom rodu.

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Narodna stranka - REFORMISTI je politička stranka.
(2) Puni naziv stranke jest Narodna stranka - REFORMISTI.
(3) Skraćeni naziv stranke je REFORMISTI.
(4) Sjedište REFORMISTA je u Zagrebu.

Članak 2.

(1) REFORMISTI su pravna osoba, upisana u registar političkih stranaka koji se vodi pri nadležnom tijelu Republike Hrvatske, ima svoj žiroračun i devizni račun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara svojim sredstvima, odnosno imovinom.
(2) REFORMISTE predstavlja i zastupa njezin predsjednik. Predsjednik može, u skladu s ovim Statutom, ovlastiti i druge osobe da predstavljaju i zastupaju REFORMISTE.

Članak 3.

(1) REFORMISTI djeluju na području Republike Hrvatske.
(2) REFORMISTI djeluju i u inozemstvu, u skladu sa zakonom, ovim Statutom, pravnim poretkom Europske unije i države u kojoj djeluje.
(3) REFORMISTI mogu osnovati ili se udružiti u domaće i međunarodne asocijacije, udruge ili organizacije, u skladu s ovim Statutom i odlukama nadležnih tijela REFORMISTA.

 

Članak 4.

(1) REFORMISTI imaju svoj pečat, znak i zastavu.
(2) Pečat REFORMISTA okruglog je oblika, u krugu su slova „ns“ a na vanjskom rubu kruga je naziv „REFORMISTI“.
(3) Pečate imaju i ustrojstveni oblici REFORMISTA. Pečat ustrojstvenog oblika istovjetan je pečatu REFORMISTA, s time što pečat sadrži i naziv ustrojstvenog oblika.
(4) Znak REFORMISTA okruglog je oblika i sastoji se od bijelih, spojenih slova „n“ i „s“, koja krug dijele u gornje crveno i donje modro polje. Kružnica kruga je bijele boje, kao i tekst „REFORMISTI“ koji se nalazi na vanjskom obodu kruga.
(5) Zastava REFORMISTA je ljubičasta, sa znakom stranke u sredini zastave.
(6) Boja REFORMISTA je ljubičasta.
(7) O korištenju i čuvanju pečata, pečata ustrojstvenih oblika, znaka i zastave te njihovoj zaštiti odlučuje Predsjedništvo REFORMISTA.

 

Članak 5.

(1) Rad REFORMISTA i njegovih tijela je javan, a ostvaruje se na javnim skupovima, tribinama, okruglim stolovima, obavještavanjem javnosti i članstva putem priopćenja, izjava, reagiranja, tiskovnih konferencija, nazočnošću predstavnika javnog informiranja na skupovima Stranke te na druge prikladne načine.
(2) Tijela REFORMISTA mogu raspravljati i odlučivati bez nazočnosti javnosti:
• o unutrašnjim kadrovskim pitanjima;
• o strategiji i taktici izborne promidžbe i nominiranju kandidata za izbore;
• o spajanju, odnosno udruživanju s drugim strankama;
• o poslovanju REFORMISTA;
• o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom te
• o ostalim unutarstranačkim pitanjima, temeljem odluke nadležnog tijela REFORMISTA.

 

Članak 6.

(1) REFORMISTI mogu imati vlastitu nakladničku djelatnost i stranačko glasilo.
(2) Predsjedništvo REFORMISTA imenuje glavnog urednika stranačkoga glasila.
(3) REFORMISTI mogu izdavati i druga glasila te osnivati ili se koristiti i ostalim sredstvima javnog priopćavanja (internet, televizija, radio i sl.) u skladu sa zakonom i Statutom.

 

Članak 7.

 • REFORMISTI dodjeljuju priznanja i nagrade svojim članovima za predan rad, doprinos jačanju stranke i promociji stranačkih načela i programa.

 

II. ČLANSTVO

 

Članak 8.

(1) Članom REFORMISTA može postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske, koji je upoznat sa Statutom i programom REFORMISTA i prihvaća ih.
(2) Članom REFORMISTA postaje se dobrovoljnim potpisivanjem pristupnice i upisom u Registar članova REFORMISTA.
(3) Članstvo u REFORMISTIMA može biti i počasno. Odluku o primanju u počasno članstvo donosi Predsjedništvo REFORMISTA, sukladno Pravilniku o članstvu. Počasni članovi imaju sva prava redovitih članova, osim prava da biraju i budu birani, sukladno ovom Statutu.
(4) Član REFORMISTA ne može biti član neke druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osim u iznimnim slučajevima uz odobrenje Predsjedništva Stranke.
(5) Svaki član REFORMISTA dobiva stranačku iskaznicu.
(6) Izgled i sadržaj pristupnice i stranačke iskaznice utvrđuje Predsjedništvo REFORMISTA.
(7) Središnji odbor donosi Pravilnik o članstvu, kojim se podrobno reguliraju sva pitanja vezana uz članstvo u REFORMISTIMA, a napose početak i prestanak članstva, vođenje Registra članova i sl..

 

Članak 9.

(1) Registar članova REFORMISTA vodi Središnji ured REFORMISTA.
(2) Registar članova REFORMISTA vodi se u elektroničkom obliku. Uz elektronički, Registar članova može se voditi i u tiskanom obliku.
(3) Izgled, sadržaj i način vođenja Registra članova propisuje se Pravilnikom o članstvu.
(4) Registar članova jedini je mjerodavan izvor za utvrđivanje broja članova Stranke i njezinih ustrojstvenih oblika te za sva ostala pitanja vezana uz podatke o članstvu u Stranci.
(5) Predsjedništvo REFORMISTA može zadužiti Središnji ured REFORMISTA da izvrši reviziju članstva ustrojstvenih oblika REFORMISTA.

 

Članak 10.

(1) Član REFORMISTA ima ova prava i obveze:
• sudjelovati u oblikovanju i ostvarenju politike REFORMISTA;
• aktivno sudjelovati u radu REFORMISTA i stranačkih tijela;
• poštivati Statut i programska načela REFORMISTA te provoditi odluke nadležnih stranačkih tijela;
• redovito plaćati članarinu sukladno posebnom pravilniku;
• birati i biti biran u sva stranačka tijela;
• biti kandidiran na stranačkim listama za izbore za članove predstavničkih i izvršnih tijela, na svim razinama u Republici Hrvatskoj te za institucije Europske unije;
• biti obaviješten o stranačkim aktivnostima, stavovima i odlukama te dobiti druge odgovarajuće informacije putem stranačkog glasila ili na drugi odgovarajući način;
• na stranačkim tijelima iznositi prijedloge, mišljenja i kritike vezane uz rad REFORMISTA i stranačkih tijela.

 

Članak 11.

(1) Članstvo u REFORMISTIMA prestaje:

 • istupanjem iz REFORMISTA, u skladu s Pravilnikom o članstvu;
  • donošenjem konačne odluke o isključenju iz REFORMISTA;
  • učlanjenjem u drugu političku stranku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, bez odobrenja Predsjedništva Stranke;
  • kandidiranjem na listi druge političke stranke ili na nezavisnoj listi, bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela REFORMISTA;
  • podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti nadležnih tijela REFORMISTA;
  • gubitkom poslovne sposobnosti;
  • smrću.
  (2) Prestanak članstva u REFORMISTIMA, uza zabilježbu o razlogu prestanka članstva, upisuje se u Registar članova REFORMISTA.

 

Članak 12.

(1) Osnove stranačke stege predstavlja izvršenje dužnosti iz članka 10. te pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja.
(2) Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja član ugrožava interese REFORMISTA, što se razmatra u postupku pred sudom časti.
(3) Ukoliko član REFORMISTA krši odredbe ovog Statuta ili odluke nadležnih stranačkih tijela, ako djeluje suprotno programskim načelima i ciljevima REFORMISTA ili na drugi način šteti ugledu REFORMISTA, protiv njega će se provesti unutarstranački postupak pred Sudom časti REFORMISTA.
(4) Nakon provedenog postupka sud časti može izreći opomenu, suspenziju u trajanju do godinu dana, odluku o isključenju iz REFORMISTA ili donijeti oslobađajuću odluku. Za predsjednike organizacionih oblika općinske, gradske i županijske organizacije, te članove predsjedništva REFORMISTA, konačnu odluku o isključenju donosi Središnji odbor.
(5) Opomena se može izreći za lakše povrede iz stavka 1. ovoga članka, kojima je REFORMISTIMA nanesena blaža šteta.
(6) Suspenzija u trajanju do godinu dana se može izreći za povrede iz stavka 1. ovoga članka, ukoliko se na taj način može ostvariti pozitivan i preventivan učinak, kako za člana, tako i za REFORMISTE.
(7) Isključenje iz REFORMISTA može se izreći članu za teške povrede iz stavka 1. ovog članka, kojima je nanesena veća šteta REFORMISTIMA.Članak 13.

(1) Predsjednik REFORMISTA ima pravo donijeti odluku o trenutačnoj suspenziji člana za kojeg ustvrdi da krši odredbe Statuta, šteti ugledu Stranke ili postupa suprotno odlukama viših tijela REFORMISTA.
(2) Predsjednik REFORMISTA dužan je u roku od 30 dana ukinuti suspenziju ili pokrenuti postupak pred sudom časti protiv suspendiranoga člana koji krši odredbe Statuta, šteti ugledu stranke ili postupa suprotno odlukama viših tijela REFORMISTA.
(3) Ukoliko predsjednik REFORMISTA ne pokrene postupak pred sudom časti u roku od 30 dana, smatra se da je suspenzija ukinuta.

 

Članak 14.

(1) Postupak pred Sudom časti detaljno se uređuje pravilnikom koji donosi Središnji odbor REFORMISTA.
(2) Svaki član REFORMISTA, kao i sva stranačka tijela, mogu podnijeti obrazloženu prijavu Sudu časti u skladu sa Statutom i pravilnikom iz stavka 1. ovoga članka.

 

III. ORGANIZACIJA (USTROJ) REFORMISTA

 

Članak 15.

(1) REFORMISTI su organizirani prema teritorijalnom načelu.
(2) Članovi REFORMISTA mogu se unutar stranke organizirati i prema interesnoj osnovi.

 

Članak 16.

(1) Teritorijalnu organizaciju REFORMISTA čine općinske i gradske organizacije s ograncima, županijske organizacije i regionalni savezi.
(2) Općinske i gradske organizacije s ograncima, županijske organizacije i regionalni savezi dužni su poštivati odluke Središnjeg odbora i Predsjedništva Stranke.


Općinska i gradska organizacija

 

Članak 17.

(1) Općinska i gradska organizacija je temeljna ustrojstvena jedinica REFORMISTA koja se osniva za područje općine ili grada. U gradu Zagrebu organizacije se osnivaju za područje gradske četvrti.
(2) Za osnivanje općinske i gradske organizacije REFORMISTA nužno je 5 (pet) članova REFORMISTA.
(3) Zapisnici s osnivačke skupštine općinske i gradske organizacije upućuju se u Središnji ured REFORMISTA, koji je dužan registrirati općinsku i gradsku organizaciju pri nadležnom tijelu državne uprave.

 

Članak 18.

(1) Općinske i gradske organizacije djeluju samostalno u skladu sa Statutom i Programom REFORMISTA, deklaracijama i odlukama viših tijela REFORMISTA, promičući ciljeve i načela te ostvarujući programsku politiku REFORMISTA neposrednim djelovanjem svojih članova.
(2) Općinska i gradska organizacija nema status pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela REFORMISTA.

 

Članak 19.

(1) Općinske i gradske organizacije samostalno odlučuju o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima, na području svoje jedinice lokalne samouprave, u skladu s općom politikom REFORMISTA.
(2) Na području svoje jedinice lokalne samouprave općinske i gradske organizacije samostalno sastavljaju liste i određuju kandidate i zamjenike kandidata REFORMISTA za općinske načelnike, gradonačelnike i za izbore u predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave te predlažu kandidate za izbore članova predstavničkih tijela na ostalim razinama i njihove zamjenike, u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela Stranke.

 

Članak 20.

(1) Predsjedništvo REFORMISTA, uz konzultacije s predsjedništvom nadležne županijske organizacije, može sastaviti liste i odrediti kandidate i zamjenike kandidata iz stavka 2. prethodnog članka, ukoliko općinska i gradska organizacija ne postoji ili je predsjedništvo općinske i gradske organizacije raspušteno.

 

Članak 21.

(1) Svaki član REFORMISTA pripada jednoj od općinskih ili gradskih organizacija REFORMISTA.
(2) U općinama, odnosno gradovima u kojima ne postoji općinska ili gradska organizacija, članovi REFORMISTA pripadaju općinskoj ili gradskoj organizaciji u najbližoj jedinici lokalne samouprave.
(3) U slučaju preseljenja iz mjesta stanovanja, član se odjavljuje u matičnoj općinskoj ili gradskoj organizaciji i prijavljuje se općinskoj ili gradskoj organizaciji novoga mjesta stanovanja te se uključuje u njezin rad.
(4) Općinska i gradska organizacija osniva ogranak na području mjesne samouprave u svojoj jedinici lokalne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar).

 

Članak 22.

(1) Tijela općinske i gradske organizacije REFORMISTA jesu:
• skupština;
• predsjedništvo općinske i gradske organizacije;
• predsjednik te
• nadzorni odbor.
(2) Općinska i gradska organizacija ima do dva potpredsjednika, pri čijemu se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.
(3) Sva tijela općinske i gradske organizacije, osim predsjednika, u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.
(4) Općinske i gradske organizacije REFORMISTA mogu osnivati i druga tijela ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima REFORMISTA.

Skupština općinske i gradske organizacije

 

Članak 23.

(1) Skupština je najviše tijelo općinske i gradske organizacije i najviše političko tijelo REFORMISTA na području jedinice lokalne samouprave.
(2) U općinskim i gradskim organizacijama koje imaju manje od 200 (dvjesto) članova, skupštinu čine svi članovi općinske i gradske organizacije.
(3) Općinske i gradske organizacije koje imaju više od 200 (dvjesto) članova mogu organizirati skupštinu prema predstavničkom načelu, ukoliko imaju osnovane sve ogranke, pri čemu su dužne od Središnjeg ureda REFORMISTA ishoditi potvrdu, potpisanu od glavnog tajnika REFORMISTA, da su ispunjeni svi potrebni uvjeti za održavanje skupštine prema predstavničkom načelu.
(4) U općinskim i gradskim organizacijama koje organiziraju skupštinu prema predstavničkom načelu, ogranci biraju po jednog predstavnika za skupštinu općinske i gradske organizacije na svakih započetih 10 članova ogranka.
(5) Preporučuje se da 20% predstavnika skupštine općinske i gradske organizacije čine članovi mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici podzastupljenog spola u strukturi članstva.
(6) Neovisno o broju članova, u sastavu skupštine općinske i gradske organizacije nalaze se ovi članovi općinske i gradske organizacije:
• predsjednik i potpredsjednici općinske i gradske organizacije;
• predsjednici ogranaka;
• saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova REFORMISTA;
• općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici te
• članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz redova REFORMISTA.

 

Članak 24.

(1) Skupština općinske i gradske organizacije donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 članova skupštine.
(2) Ukoliko je skupština općinske i gradske organizacije organizirana prema predstavničkom načelu pravovaljane odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje natpolovična većina članova skupštine.


Članak 25.

(1) Sjednica skupštine općinske i gradske organizacije može biti izborna ili izvještajno-tematska.
(2) Izvještajno-tematska sjednica skupštine održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(3) Izborna sjednica skupštine održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 5 (pet) mjeseci od objave službenih rezultata redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedince lokalne samouprave.

 

Članak 26.

(1) Osnivačku skupštinu općinske i gradske organizacije saziva i vodi Povjerenik imenovan od Predsjedništva Stranke.
(2) Sjednicu skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik općinske i gradske organizacije, temeljem odluke predsjedništva općinske i gradske organizacije.
(3) Ukoliko sjednica skupštine općinske i gradske organizacije nije održana više od godinu dana, predsjednik županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije, saziva izbornu sjednicu skupštine u roku od 60 dana od proteka godine dana.
(4) Poziv na sjednicu skupštine općinske i gradske organizacije, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se svim članovima (članicama) skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja skupštine općinske i gradske organizacije.
(5) Pri upućivanju poziva rabi se ažurirani popis članova REFORMISTA iz Registra članova koji vodi Središnji ured REFORMISTA, potpisan od strane glavnog tajnika REFORMISTA, a koji ne smije biti stariji od 5 (pet) dana na dan upućivanja poziva.

 

Članak 27.

(1) Iznimno, na zahtjev 1/5 (jedne petine) članova općinske i gradske organizacije, predsjedništva županijske organizacije, Središnjeg odbora REFORMISTA ili Predsjedništva REFORMISTA, predsjednik općinske i gradske organizacije dužan je sazvati izvanrednu izbornu skupštinu općinske i gradske organizacije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.
(3) Ukoliko predsjednik općinske i gradske organizacije ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije, saziva sjednicu skupštine bez odgode. U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

 

Članak 28.

(1) Skupština općinske i gradske organizacije:
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu općinske i gradske organizacije i njezinih tijela;
• utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada općinske i gradske organizacije i njezinih tijela;
• razmatra i usvaja izvješće o financijskom poslovanju općinske i gradske organizacije;
• donosi odluku o broju članova i sastavu predsjedništva općinske i gradske organizacije;
• tajnim glasovanjem u odvojenim postupcima bira predsjednika, do dva potpredsjednika, članove predsjedništva i nadzornog odbora općinske i gradske organizacije;
• bira po jednog predstavnika općinske i gradske organizacije za županijsku skupštinu na svakih započetih 10 (deset) članova općinske i gradske organizacije, počevši od broja 10 (deset);
• bira dodatne predstavnike općinske i gradske organizacije za županijsku skupštinu prema ostvarenom izbornome rezultatu na lokalnim izborima, sukladno odredbama Statuta;
• bira po jednog predstavnika općinske i gradske organizacije za Sabor REFORMISTA, na svakih započetih 10 (deset) članova općinske i gradske organizacije, počevši od broja 10 (deset);
• po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela općinske i gradske organizacije;
• donosi poslovnik o svojem radu te
• obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.

Predsjednik općinske i gradske organizacije

 

Članak 29.

(1) Predsjednik općinske i gradske organizacije predstavlja podružnicu u skladu sa Statutom i programskim načelima REFORMISTA.
(2) Predsjednik općinske i gradske organizacije:
• organizira rad općinske i gradske organizacije;
• potiče osnivanje ogranaka;
• radi na unapređenju organizacije i ustroja općinske i gradske organizacije, povećanju broja članova i edukaciji članstva;
• potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća općinske i gradske organizacije;
• odgovara za materijalno i financijsko poslovanje općinske i gradske organizacije, u skladu sa Statutom, Pravilnikom i odlukama nadležnih tijela REFORMISTA;
• za materijalno i financijsko poslovanje općinske i gradske organizacije odgovoran je i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
• dužan je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad općinske i gradske organizacije te
• obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.
(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika općinske i gradske organizacije zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg on ovlasti.
(4) Predsjednik može zadužiti bilo kojeg člana općinske i gradske organizacije za obavljanje određenih zadataka u radu općinske i gradske organizacije.


Predsjedništvo općinske i gradske organizacije

 

Članak 30.


(1) Predsjedništvo općinske i gradske organizacije  ima neparan broj članova, a čine ga:
• predsjednik općinske i gradske organizacije;
• do dva potpredsjednika općinske i gradske organizacije;
• tajnik općinske i gradske organizacije;
• općinski načelnik, odnosno gradonačelnik i njihovi zamjenici iz redova REFORMISTA, te u Gradu Zagrebu predsjednici vijeća gradskih četvrti i njihovi zamjenici;
• predsjednik predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, predsjednik kluba vijećnika REFORMISTA u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave te
• 3 – 14 (tri do četrnaest) izabranih članova, sukladno odluci skupštine općinske i gradske organizacije.
(2) Iznimno, na prijedlog predsjednika općinske i gradske organizacije, predsjedništvo općinske i gradske organizacije može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova u odnosu na postojeći broj članova predsjedništva.
(3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika REFORMISTA u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave, na sjednice predsjedništva pozivaju se vijećnici koji nemaju status članova predsjedništva općinske i gradske organizacije.
(4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici podzastupljenog spola.
(5) Predsjednik općinske i gradske organizacije po funkciji je predsjednik predsjedništva općinske i gradske organizacije.
(6) Na sjednice predsjedništva općinske i gradske organizacije pozivaju se članovi općinske i gradske organizacije koji su zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, župani i njihovi zamjenici te pročelnici iz redova REFORMISTA.
(7) Članovi predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

 

Članak 31.

(1) Sjednice predsjedništva općinske i gradske organizacije, u načelu prije sjednice predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, a najmanje jednom mjesečno, osim tijekom srpnja i kolovoza, saziva predsjednik.
(2) Na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova predsjedništva općinske i gradske organizacije, predsjednik općinske i gradske organizacije dužan je sazvati sjednicu predsjedništva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.
(3) Obrazloženi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedništva općinske i gradske organizacije.
(4) Ukoliko predsjednik općinske i gradske organizacije ne sazove sjednicu predsjedništva u skladu sa stavcima 1. i 3. ovoga članka, predsjednik županijske organizacije saziva sjednicu predsjedništva općinske i gradske organizacije, a u ponovljenom slučaju izbornu skupštinu općinske i gradske organizacije.
(5) Sjednicama predsjedništva općinske i gradske organizacije predsjedava predsjednik, a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik ili član predsjedništva općinske i gradske organizacije kojeg za to ovlasti predsjednik.
(6) Ukoliko predsjednik općinske i gradske organizacije podnese ostavku, funkciju vršitelja dužnosti predsjednika do izborne skupštine preuzima potpredsjednik ili član predsjedništva općinske i gradske organizacije kojeg za to ovlasti predsjedništvo općinske i gradske

organizacije.

 

Članak 32.

(1) Predsjedništvo općinske i gradske organizacije:
• upravlja općinskom i gradskom organizacijom između dviju skupština;
• osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike REFORMISTA, izvršenje programa te programskih načela i ciljeva;
• provodi odluke skupštine i drugih nadležnih tijela REFORMISTA;
• daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
• potiče omasovljenje članstva;
• osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
• utvrđuje kandidate te organizira i provodi izbornu kampanju za izbore općinskog načelnika ili gradonačelnika i njihovih zamjenika te članove predstavničkog tijela i njihove zamjenike u svojoj jedinici lokalne samouprave;
• na prijedlog ogranaka, utvrđuje kandidate za izbor članova tijela mjesne samouprave;
• odlučuje o koalicijama u svojoj jedinici lokalne samouprave;
• organizira i potiče dodatno obrazovanje članova općinske i gradske organizacije;
• najmanje dvaput godišnje razmatra rad svojih članova u tijelima jedinice lokalne samouprave;
• predlaže kandidate za Hrvatski sabor, župana i njihove zamjenike te članove predstavničkog tijela područne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela REFORMISTA;

 • utvrđuje kandidate za tijela REFORMISTA;
  • potiče i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnostima;
  • na prijedlog predsjednika, bira i razrješava tajnika općinske i gradske organizacije;
  • donosi poslovnik o svojem radu;
  • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela Stranke.
  (2) Predsjedništvo općinske i gradske organizacije donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova predsjedništva.

Nadzorni odbor općinske i gradske organizacije

 

Članak 33.

(1) Nadzorni odbor općinske i gradske organizacije ima 3 člana.

(2) Predsjednik općinske i gradske organizacije saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora, na kojoj članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.

(3) Nadzorni odbor općinske i gradske organizacije nadzire zakonitost i statutarnost rada općinske i gradske organizacije i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje općinske i gradske organizacije.

(4) Članovi nadzornog odbora općinske i gradske organizacije ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela općinske i gradske organizacije, osim skupštine.

(5) Nadzorni odbor općinske i gradske organizacije donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova.

(6) Predsjednika nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedništva općinske i gradske organizacije.

(7) Ukoliko nadzorni odbor prestane djelovati iz bilo kojega razloga, njegove ovlasti do izbora novih članova nadzornog odbora općinske i gradske organizacije preuzima nadzorni odbor nadležne županijske organizacije REFORMISTA.

Ogranak

 

Članak 34.

(1) Ogranak se osniva na području jedinice mjesne samouprave (mjesni odbor, gradska četvrt, gradski kotar) ili općine u kojoj ne postoji općinska i gradska organizacija REFORMISTA.

(2) Predsjednik i predsjedništvo općinske i gradske organizacije, potiču i potvrđuju osnivanje ogranaka.
(3) Iznimno, ukoliko za to postoje opravdani razlozi, općinska i gradska organizacija REFORMISTA može predložiti osnivanje ogranka na području više jedinica mjesne samouprave. Odluku o tome donosi predsjedništvo nadležne županijske organizacije.

(4) Ogranak se osniva u cilju uspostavljanja učinkovite i djelotvorne teritorijalne organizacije Stranke te ostvarivanja politike i programa REFORMISTA na razini mjesne samouprave.

 

Članak 35.

(1) Ogranak se osniva kad na području mjesnog odbora, gradske četvrti, gradskoga kotara djeluje najmanje 3 (tri) člana REFORMISTA. Članovi ogranka čine njegovu skupštinu. Osnivačku skupštinu ogranka saziva predsjednik općinske i gradske organizacije.

(2) Skupština ogranka bira predsjednika i tajnika ogranka, koji su zaduženi za organizaciju i rad ogranka.
(3) U ogranku s više od 15 (petnaest) članova, skupština bira i potpredsjednika i predsjedništvo ogranka.

(4) Skupština ogranka donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova skupštine.

 

Članak 36.

(1) Skupština ogranka:
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu ogranka i njegovih tijela;
• utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada ogranka;
• raspravlja o neposrednim problemima građana na svojem području (male komunalne akcije);
• predlaže kandidate za izbor članova tijela mjesne samouprave;
• razmatra rad svojih predstavnika u mjesnom odboru;

 • dogovara akcije na svojemu području;
  • donosi odluku o broju članova i sastavu predsjedništva ogranka s više od 15 (petnaest) članova;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
  • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela ogranka;
  • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.

 

Članak 37.

(1) Predsjednik ogranka:
• organizira rad ogranka;

 • radi na omasovljenju članstva, unapređenju organizacije i ustroja ogranka;
  • potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća ogranka;
  • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje ogranka, u skladu sa Statutom, pravilnikom i odlukama nadležnih tijela REFORMISTA te zakonima Republike Hrvatske;
 • dužan je aktivno poticati uključenje mladih u djelovanje i rad ogranka;
  • najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu predsjedništvu općinske i gradske organizacije;
  • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.

Županijska organizacija

 

Članak 38.

(1) Županijska organizacija REFORMISTA ustrojava se na području županije sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.

(2) Županijsku organizaciju REFORMISTA čine općinske i gradske organizacije i ogranci REFORMISTA na području županije. Gradska organizacija REFORMISTA Grada Zagreba ima status županijske organizacije.

(3) Županijska organizacija nema svojstvo pravne osobe i djeluje temeljem ovlaštenja, sukladno Statutu REFORMISTA.
(4) Županijska organizacija ustrojava se ukoliko je ustrojena najmanje 1/3 općinskih i gradskih organizacija na području županije.

 

Članak 39.

(1) Županijska organizacija djeluje samostalno u skladu sa Statutom i Programom REFORMISTA te odlukama viših tijela REFORMISTA, promičući ciljeve i načela te izražava posebne interese županije u kojoj djeluje ostvarujući pritom programsku politiku REFORMISTA neposrednim djelovanjem svojih članova.

(2) Županijska organizacija samostalno odlučuje o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima na području svoje županije, u skladu s općom politikom Stranke.

(3) Županijske organizacije samostalno sastavljaju liste te određuju kandidate i zamjenika (zamjenicu) kandidata REFORMISTA za župana i za izbore u predstavnička tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u svojoj županiji te predlažu kandidate i njihove zamjenike za izbore članova predstavničkih tijela na ostalim razinama, u skladu sa Statutom.

 

Članak 40.

(1) Predsjedništvo REFORMISTA može sastaviti liste te odrediti kandidate i zamjenike kandidata iz stavka 3. prethodnoga članka ukoliko županijska organizacija ne postoji ili je predsjedništvo županijske organizacije raspušteno.

 

Članak 41.

(1) Tijela županijske organizacije jesu:
• županijska skupština;
• predsjednik županijske organizacije;
• predsjedništvo županijske organizacije;
• koordinacija predsjednika općinskih i gradskih organizacija;
• nadzorni odbor županijske organizacije;
• sud časti županijske organizacije.
(2) Županijska organizacija ima dva potpredsjednika, pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(3) Sva tijela županijske organizacije, osim predsjednika, u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

(4) Predsjedništvo županijske organizacije može osnivati i druga tijela, ukoliko to nije u suprotnosti sa Statutom i političkim načelima REFORMISTA.


Županijska skupština

 

Članak 42.

(1) Županijska skupština jest najviše tijelo županijske organizacije i najviše političko tijelo REFORMISTA na području jedinice područne (regionalne) samouprave.

(2) Sjednica županijske skupštine može biti izborna ili izvještajno-tematska.
(3) Izvještajno-tematska sjednica županijske skupštine održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(4) Izborna sjednica županijske skupštine održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 6 (šest) mjeseci od službene objave rezultata redovitih izbora za članove predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 43.

(1) Županijsku skupštinu čine:
• predsjednik županijske organizacije;
• dva potpredsjednika županijske organizacije;
• članovi predsjedništva županijske organizacije;
• tajnik županijske organizacije;
• predsjednici općinske i gradske organizacije i povjerenici za općinske i gradske organizacije s područja županijske organizacije;

 • saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova REFORMISTA, s područja županijske organizacije;
 • gradonačelnici, općinski načelnici, župani i njihovi zamjenici iz redova REFORMISTA, s područja županijske organizacije;
 • predsjednik predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik kluba vijećnika REFORMISTA u predstavničkom tijelu područne (regionalne) samouprave, s područja županijske organizacije;
 • članovi središnjih tijela REFORMISTA, osim Sabora REFORMISTA, s područja županijske organizacije;
  • po jedan predstavnik općinske i gradske organizacije na svakih započetih 10 (deset) članova općinske i gradske organizacije, počevši od broja 10 (deset) te
 • dodatni predstavnici općinske i gradske organizacija sukladno ostvarenom izbornomu rezultatu na lokalnim izborima koji prethode održavanju županijske skupštine.
  (2) Svaka općinska i gradska organizacija s područja županijske organizacije ima pravo na dodatne predstavnike na skupštini, sukladno ostvarenom izbornom rezultatu na lokalnim izborima koji prethode održavanju županijske skupštine.

(3) Broj predstavnika iz stavka 2. ovoga članka određuje se u odnosu na najniži postignuti rezultat na razini županijske organizacije, a ukoliko je najniži postignuti rezultat niži od 5%, onda se broj predstavnika određuje u odnosu na 5%, i to na način:
• jednog predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;

 • dva predstavnika za ostvaren izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;
  • tri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
 • četiri predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma;
  • pet predstavnika za ostvaren izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i više iznad minimuma.

(4) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili više stranaka računa se prema broju osvojenih mandata.

 

Članak 44.

(1) Sjednicu županijske skupštine saziva i njome predsjedava predsjednik županijske organizacije, temeljem odluke predsjedništva županijske organizacije.

(2) Ukoliko sjednica županijske skupštine nije održana više od godinu dana, predsjednik REFORMISTA, temeljem odluke Predsjedništva REFORMISTA, saziva izbornu sjednicu županijske skupštine u roku od 60 dana od proteka godine dana.

(3) Poziv na sjednicu skupštine, zajedno s prijedlogom dnevnog reda, upućuje se svim članovima (članicama) skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja županijske skupštine.

 

Članak 45.

(1) Iznimno, na zahtjev 1/4 (jedne četvrtine) općinske i gradske organizacije s područja županijske organizacije, predsjedništva županijske organizacije, Središnjeg odbora REFORMISTA ili Predsjedništva REFORMISTA, predsjednik županijske organizacije dužan je sazvati izvanrednu izbornu sjednicu županijske skupštinu u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.

(3) Ukoliko predsjednik županijske organizacije ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik REFORMISTA, temeljem odluke Predsjedništva REFORMISTA, saziva sjednicu županijske skupštine bez odgode (u najkraćemu mogućem roku). U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

 

Članak 46.

(1) Županijska skupština:
• sukladno općim političkim načelima REFORMISTA utvrđuje ciljeve na razini županije koje županijska organizacija djelovanjem svojih općinskih i gradskih organizacija treba ostvariti;

 • raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu županijske organizacije i njezinih tijela;
  • razmatra i usvaja financijski plan te financijsko izvješće županijske organizacije;
  • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada županijske organizacije i njezinih tijela;
  • donosi odluku o broju članova i sastavu predsjedništva županijske organizacije, u skladu sa Statutom;
 • u odvojenim postupcima tajnim glasovanjem bira predsjednika, dva potpredsjednika, članove predsjedništva županijske organizacije, nadzornog odbora i suda časti;
 • na prijedlog izabranog predsjednika imenuje tajnika županijske organizacije;
  • bira po jednog predstavnika županijske organizacije za skupštinu regionalnog saveza na svakih započetih 10 (deset) članova županijske organizacije, počevši od broja 10 (deset) u regionalnim savezima do 3000 članova, a u regionalnim savezima koji imaju više od 3000 članova po jednog predstavnika na svakih 25 (dvadeset pet) članova županijske organizacije počevši od broja 25;
 • bira po jednog predstavnika županijske organizacije u Središnji odbor Stranke na svakih započetih 100 (sto) članova županijske organizacije, počevši od broja 100 (sto);
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela županijske organizacije;
  • donosi poslovnik o svojem radu;
  • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.

 

Članak 47.

(1) Županijska skupština donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova Skupštine.

(2) Svi kandidati koji se biraju na županijskoj skupštini moraju biti članovi županijske skupštine, imati podršku općinske i gradske organizacije kojoj pripadaju i valjanu kandidaturu.

Predsjednik županijske organizacije

 

Članak 48.

(1) Predsjednik županijske organizacije predstavlja županijsku organizaciju u skladu sa Statutom i programskim načelima REFORMISTA.

(2) Predsjednik županijske organizacije:
• potiče i brine se za političko djelovanje i izvršavanje zadaća županijske organizacije;

 • odgovara za materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije, u skladu sa Statutom, Pravilnikom o financijskom poslovanju i odlukama nadležnih tijela REFORMISTA te zakonima Republike Hrvatske;
 • obavlja druge poslove predviđene Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.
  (3) U slučaju spriječenosti, predsjednika županijske organizacije zamjenjuje jedan od potpredsjednika kojeg on ovlasti.

 

Članak 49.

(1) Predsjednik županijske organizacije REFORMISTA dužan je nakon svake sjednice
središnjih tijela REFORMISTA sazvati sjednicu predsjedništva županijske organizacije i sjednicu koordinacije predsjednika općinskih i gradskih organizacija na kojoj će izvijestiti o raspravljenim temama i zaključcima sa sjednica središnjih tijela REFORMISTA.

Predsjedništvo županijske organizacije

 

Članak 50.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije jest izvršno-političko tijelo županijske
organizacije. Predsjedništvo županijske organizacije ima od 11 (jedanaest) do 19 (devetnaest) članova, sukladno odluci županijske skupštine.

 

Članak 51.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije čine:
• predsjednik županijske organizacije;

 • dva potpredsjednika županijske organizacije;
  • tajnik županijske organizacije;
  • župan i njegovi zamjenici iz redova REFORMISTA;
  • predsjednik predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, predsjednik kluba vijećnika u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • predsjednik Mladih REFORMISTA županijske organizacije;
  • predsjednica Ženske inicijative REFORMISTA županijske organizacije;
  • glasnogovornik (glasnogovornica) županijske organizacije te
  • 4 – 12 (četiri do dvanaest) izabranih članova, sukladno odluci županijske skupštine.
  (2) Iznimno, na prijedlog predsjednika županijske organizacije, predsjedništvo županijske organizacije može kooptirati do 1/3 (jedne trećine) dodatnih članova u odnosu na postojeći broj članova predsjedništva.
  (3) Ukoliko ne postoji klub vijećnika REFORMISTA u predstavničkom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave, na sjednice predsjedništva se pozivaju vijećnici (vijećnice) koji nemaju status članova predsjedništva županijske organizacije.
  (4) Preporučuje se da 20% svih članova predsjedništva čine članovi mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici podzastupljenog spola.
  (5) Predsjednik županijske organizacije po funkciji je predsjednik predsjedništva županijske organizacije.
  (6) Na sjednice predsjedništva županijske organizacije pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, gradonačelnici, župan i njihovi zamjenici iz redova REFORMISTA s područja županijske organizacije.
  (7) Članovi predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

 

Članak 52.

(1) Sjednice predsjedništva županijske organizacije saziva predsjednik županijske organizacije.

(2) Na zahtjev 1/3 (jedne trećine) članova predsjedništva županijske organizacije, predsjednik je dužan sazvati sjednicu predsjedništva u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(3) Obrazloženi zahtjev iz stavka 2. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice predsjedništva županijske organizacije.

(4) Ukoliko predsjednik županijske organizacije ne sazove sjednicu predsjedništva u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, predsjednik regionalnog saveza saziva sjednicu predsjedništva županijske organizacije.

(5) Sjednicama predsjedništva županijske organizacije predsjedava predsjednik, a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik predsjedništva županijske organizacije kojeg za to ovlasti predsjednik.

(6) Ukoliko predsjednik županijske organizacije podnese ostavku, funkciju vršitelja dužnosti predsjednika do izborne skupštine preuzima potpredsjednik predsjedništva županijske organizacije kojeg za to ovlasti predsjedništvo županijske organizacije.

 

Članak 53.

(1) Sjednice predsjedništva županijske organizacije održavaju se u načelu prije sjednice predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave, a najmanje jednom mjesečno.

(2) Ukoliko sjednica predsjedništva županijske organizacije nije održana dulje od 3 (tri) mjeseca, obvezu sazivanja sjednice predsjedništva županijske organizacije, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 3 (tri) mjeseca, ima predsjednik regionalnog saveza kojemu županijska organizacija pripada, a u ponovljenom slučaju predsjednik regionalnog saveza kojemu županijska organizacija pripada saziva izbornu skupštinu županijske organizacije.

 

Članak 54.

(1) Predsjedništvo županijske organizacije:
• upravlja županijskom organizacijom između dvije skupštine;

 • osmišljava i organizira djelovanje i provođenje politike REFORMISTA, izvršenje programa i programskih načela i ciljeva na razini županije;
 • provodi odluke skupštine i drugih nadležnih tijela REFORMISTA;
  • daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove;
  • koordinira i usmjerava rad općinskih i gradskih organizacija te potiče osnivanje novih općinskih i gradskih organizacija ili ogranaka, sukladno Statutu i odlukama nadležnih tijela REFORMISTA;
 • potiče omasovljenje članstva;
  • osniva interesne odbore i koordinira njihov rad;
  • na prijedlog predsjednika imenuje i razrješava glasnogovornika i blagajnika;
 • utvrđuje kandidate te organizira i nadzire provedbu izborne kampanje za župana i njihove zamjenike te članove predstavničkog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave i njihove zamjenike;
 • odlučuje o koalicijama na razini županije;
  • najmanje dvaput godišnje razmatra rad svojih članova u tijelima jedinice područne (regionalne) samouprave;
 • predlaže kandidate za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, u skladu sa Statutom i odlukama nadležnih tijela REFORMISTA;
 • utvrđuje kandidate za tijela REFORMISTA;
  • potiče i organizira promotivne aktivnosti te organizira odnose s javnošću;
  • raspravlja i zauzima stajališta o osobito važnim političkim pitanjima iz rada općinska i gradska organizacija i ogranaka;
  • donosi poslovnik o svojem radu;
 • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.
  (2) S ciljem unapređivanja organizacije i učinkovitosti rada općinskih i gradskih organizacija i ogranaka, predsjedništvo županijske organizacije može osnivati koordinacijska tijela čije se osnivanje, sastav, ovlaštenja i način rada određuju poslovnikom o radu predsjedništva županijske organizacije.

(3) Predsjedništvo županijske organizacije donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova predsjedništva.

Koordinacija predsjednika općinskih i gradskih organizacija

 

Članak 55.

(1) Koordinaciju predsjednika općinskih i gradskih organizacija čine svi predsjednici općinskih i gradskih organizacija na području županijske organizacije REFORMISTA.

(2) Predsjednik županijske organizacije saziva i predsjeda koordinacijom predsjednika općinskih i gradskih organizacija najmanje jednom u dva mjeseca.

 

Članak 56.

(1) Koordinacija predsjednika općinskih i gradskih organizacija donosi poslovnik o svojem radu, te prijedloge i smjernice djelovanja i rada u općinskim i gradskim organizacijama.

(2) Koordinacija predsjednika općinskih i gradskih organizacija osmišljava i predlaže načine oživotvorenja programa i odluka nadležnih tijela Stranke te potiče poboljšanje međusobne komunikacije i suradnje općinskih i gradskih organizacija, poglavito na područjima i temama od zajedničkog interesa.

Nadzorni odbor županijske organizacije

 

Članak 57.

(1) Nadzorni odbor županijske organizacije ima 3 člana.

(2) Predsjednik županijske organizacije saziva konstituirajuću sjednicu nadzornog odbora, na kojoj članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora i donose poslovnik o svojem radu.

(3) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada županijske organizacije i njezinih tijela te materijalno i financijsko poslovanje županijske organizacije.

(4) Članovi nadzornog odbora županijske organizacije ne mogu biti članovi niti jednoga drugog tijela županijske organizacije, osim skupštine.

(5) Nadzorni odbor županijske organizacije donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova.

(6) Predsjednika nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice predsjedništva županijske organizacije.

(7) Ukoliko nadzorni odbor županijske organizacije prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove ovlasti do izbora novih članova nadzornog odbora županijske organizacije preuzima Nadzorni odbor REFORMISTA.

Regionalni savez

 

Članak 58.

(1) Regionalni savezi povezuju županijske organizacije REFORMISTA sukladno zemljopisnim, povijesnim, gospodarskim, kulturološkim i drugim tradicionalnim osobitostima hrvatskih regija.

(2) Regionalni savezi REFORMISTA ustrojeni su na način kako slijedi:
• Središnje-hrvatski regionalni savez REFORMISTA čine organizacije REFORMISTA grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije;

 • Dalmatinski regionalni savez REFORMISTA čine organizacije REFORMISTA Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije;
 • Istarsko-primorsko-goransko-ličko-senjski regionalni savez REFORMISTA čine organizacije REFORMISTA Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije;
  • Sjeverozapadno-hrvatski regionalni savez REFORMISTA čine organizacije REFORMISTA Krapinsko-zagorske, Varaždinske, Međimurske, Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije te
  • Slavonsko-baranjski regionalni savez REFORMISTA čine organizacije REFORMISTA Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.
  (3) O prestanku rada regionalnih saveza ili promjenama u njihovu ustroju odlučuje Središnji odbor REFORMISTA, ovisno o mogućim promjenama teritorijalno-administrativnog ustroja Republike Hrvatske i u skladu s ovim Statutom.

 

Članak 59.

(1) Regionalni savez REFORMISTA je koordinacijsko-organizacijsko tijelo u kojemu se usklađuje i pospješuje rad nižih ustrojstvenih oblika, jača komunikacija, povezanost i koordinacija na području regije te izravnije provode opća strateško-programska politika REFORMISTA i odluke središnjih tijela REFORMISTA.

(2) Usklađivanje stajališta županijskih organizacija u određenoj regiji o pitanjima koja zadiru u specifične političke, gospodarske, socijalne, kulturne i druge interese regije, kao i zastupanje stajališta regije u središnjim tijelima REFORMISTA jedna je od temeljnih zadaća regionalnih saveza.

 

Članak 60.

(1) Tijela regionalnog saveza jesu:
• skupština regionalnog saveza,

 • predsjednik regionalnog saveza,
  • predsjedništvo regionalnog saveza te
  • tajnik regionalnog saveza.
  (2) Regionalni savez ima dva potpredsjednika, pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(3) Sva tijela regionalnog saveza, osim predsjednika, u skladu s ovim Statutom donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

(4) Sjedište regionalnog saveza jest u sjedištu županije iz koje je predsjednik regionalnoga saveza ili u mjestu koje odredi predsjedništvo regionalnog saveza.

Skupština regionalnog saveza

 

Članak 61.

(1) Skupština je najviše tijelo regionalnog saveza i najviše političko tijelo REFORMISTA na području pojedinoga regionalnog saveza.

(2) Sjednica skupštine regionalnog saveza može biti izborna ili izvještajno-tematska.
(3) Izvještajno-tematska sjednica regionalnog saveza održava se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(4) Izborna sjednica regionalnog saveza održava se u pravilu svake četiri godine, a obvezno u roku od najviše 90 (devedeset) dana od službene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

(5) Preporučuje se da 20% svih članova skupštine regionalnog saveza čine članovi mlađi od 30 godina, a 40% pripadnici podzastupljenog spola.

 

Članak 62.

Skupštinu regionalnog saveza čine:
• predsjednik i dva potpredsjednika regionalnog saveza;

 • tajnik regionalnog saveza;
  • predsjednici županijskih organizacija;
  • saborski zastupnici, članovi Vlade i zastupnici u Europskom parlamentu iz redova REFORMISTA, s područja regionalnog saveza;
 • župani i njihovi zamjenici iz redova REFORMISTA, s područja regionalnog saveza;
  • predsjednici predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave, predsjednici klubova vijećnika REFORMISTA u predstavničkim tijelima jedinica područne (regionalne) samouprave, s područja regionalnog saveza te
 • po jedan predstavnik županijske organizacije na svakih započetih 10 (deset) članova županijske organizacije, počevši od broja 10 (deset) u regionalnim savezima do 3000 članova, a u regionalnim savezima koji imaju više od 3000 članova po jednog predstavnika na svakih 25 (dvadeset pet) članova županijske organizacije počevši od broja 25.

 

Članak 63.

(1) Sjednicu skupštine regionalnog saveza saziva i njome predsjedava predsjednik regionalnog saveza.

(2) Ukoliko sjednica skupštine regionalnog saveza nije održana više od godinu dana, predsjednik REFORMISTA, temeljem odluke Predsjedništva REFORMISTA, saziva izbornu sjednicu skupštine regionalnog saveza, u roku od 60 dana od proteka godine dana.

(3) Poziv na sjednicu skupštine upućuje se svim članovima Skupštine u pisanom obliku, najkasnije 8 (osam) dana prije održavanja skupštine regionalnog saveza.

 

Članak 64.

(1) Iznimno, na zahtjev dviju županijskih organizacija s područja regionalnog saveza, Središnjeg odbora REFORMISTA ili Predsjedništva REFORMISTA, predsjednik regionalnog saveza dužan je sazvati izvanrednu izbornu skupštinu regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja zahtjeva.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice skupštine.

(3) Ukoliko predsjednik regionalnog saveza ne sazove sjednicu skupštine u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik REFORMISTA, temeljem odluke Predsjedništva REFORMISTA, saziva sjednicu skupštine regionalnog saveza bez odgode (u najkraćemu mogućem roku). U tom slučaju sjednica skupštine je izborna.

 

Članak 65.

(1) Skupština regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko joj prisustvuje 1/3 (jedna trećina) članova skupštine.

 

Članak 66.

(1) Skupština regionalnog saveza:
• raspravlja i odlučuje o izvještajima o radu županijskih organizacija sa svojeg područja i njihovih tijela;

 • utvrđuje smjernice i ciljeve te donosi program rada i koordinacije regionalnog saveza i njegovih tijela;
 • tajnim glasovanjem bira predsjednika, dva potpredsjednika i tajnika regionalnog saveza;
 • po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela regionalnog saveza;
  • donosi poslovnik o svojem radu te
  • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.

Predsjedništvo regionalnog saveza

 

Članak 67.

(1) Predsjedništvo regionalnog saveza jest izvršno-političko tijelo regionalnog saveza.

(2) Predsjedništvo regionalnog saveza teži učinkovitijem povezivanju i komunikaciji među županijskim organizacijama u regiji te ujednačavanju nastupa i stavova o pojedinim pitanjima važnim za regiju ili Republiku Hrvatsku i njezine građane.

(3) Predsjedništvo regionalnog saveza može donositi stajališta, zaključke i smjernice političkog djelovanja i organizacije Stranke u regiji, koje obvezuju županijske organizacije u regiji.

(4) Predsjedništvo regionalnog saveza čine:
• predsjednik regionalnog saveza;

 • dva potpredsjednika regionalnog saveza;
 • tajnik regionalnog saveza te
  • predsjednici županijskih organizacija s područja regionalnog saveza.
  (5) Predsjednik regionalnog saveza po funkciji je predsjednik predsjedništva regionalnog saveza.

(6) Na sjednice predsjedništva regionalnog saveza pozivaju se zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi Vlade Republike Hrvatske, državni dužnosnici, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici, predsjednici predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave te predsjednici klubova vijećnika REFORMISTA predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave s područja regionalnog saveza.

 

Članak 68.

(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza saziva predsjednik regionalnog saveza.
(2) Sjednicama predsjedništva regionalnog saveza predsjedava predsjednik, a u slučaju spriječenosti zamjenjuje ga potpredsjednik regionalnog saveza kojeg za to ovlasti predsjednik.

(3) Ukoliko predsjednik regionalnog saveza podnese ostavku, funkciju vršitelja dužnosti predsjednika do izborne skupštine preuzima potpredsjednik regionalnog saveza kojeg za to ovlasti Predsjedništvo Stranke.

 

Članak 69.

(1) Sjednice predsjedništva regionalnog saveza održavaju se prema potrebi, a obvezno nakon svake sjednice Predsjedništva REFORMISTA, s ciljem redovitog izvještavanja predsjednika županijskih organizacija o odlukama viših tijela Stranke.

(2) Ukoliko sjednica predsjedništva regionalnog saveza nije održana dulje od 3 (tri) mjeseca, obvezu sazivanja sjednice predsjedništva regionalnog saveza, u roku od 30 (trideset) dana od proteka 3 (tri) mjeseci, ima predsjednik REFORMISTA.

(3) Članovi predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

 

Članak 70.

(1) Predsjedništvo regionalnog saveza:
• upravlja regionalnim savezom između dviju skupština;

 • izravno provodi politiku REFORMISTA i odluke središnjih tijela REFORMISTA;
  • odgovara za organizacijsko jačanje stranke u dogovoru s glavnim tajnikom REFORMISTA;
  • povezuje i koordinira rad županijskih organizacija na svojem području;
  • potiče povećanje broja članova;
  • obvezno informira županijske organizacije na svojem području o svim odlukama središnjih tijela REFORMISTA;
 • donosi poslovnik o svojem radu;
  • obavlja i druge poslove predviđene poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.
  (2) S ciljem unapređivanja organizacije i učinkovitosti rada županijskih organizacija, predsjedništvo regionalnog saveza može osnivati koordinacijska tijela čije se osnivanje, sastav, ovlaštenja i način rada određuju poslovnikom o radu predsjedništva regionalnog saveza.

(3) Predsjedništvo regionalnog saveza donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje natpolovična većina ukupnoga broja članova predsjedništva.

Predsjednik regionalnog saveza

 

Članak 71.

(1) Predsjednik regionalnog saveza ima pravo i obvezu pratiti i poticati realizaciju svih aspekata stranke, odnosno realizaciju odluka središnjih tijela REFORMISTA na svojem području, potičući i nadzirući rad nositelja izvršnih funkcija u nižim tijelima REFORMISTA te redovito izvještavajući o tome na sjednicama Predsjedništva REFORMISTA.

 

Članak 72.

(1) Predsjednici regionalnih saveza REFORMISTA minimalno dvaput godišnje održavaju zajednički sastanak s članovima predstavničkih tijela i izvršne vlasti sa svojeg područja, s ciljem učinkovitog djelovanja u skladu s programom i političkim načelima REFORMISTA te odlukama viših tijela Stranke.

Tajnik regionalnog saveza

 

Članak 73.

(1) Tajnik regionalnog saveza potiče i usklađuje rad tajnika nižih ustrojstvenih oblika REFORMISTA na svojem području, posebice vodeći računa o izgradnji i jačanju općinskih i gradskih organizacija, odnosno na osnivanju ogranaka REFORMISTA u onim gradovima, naseljima i općinama u kojima REFORMISTI nema članstva ili ustrojstvenih oblika.

(2) Tajnik regionalnog saveza osobito je odgovoran za uredno administrativno i financijsko poslovanje ustrojstvenih oblika REFORMISTA na području regije, za prikupljanje članarine i evidentiranje drugih prihoda te za konceptualno osmišljavanje i tehničku provedbu promotivnih i drugih aktivnosti REFORMISTA na području regionalnog saveza.

Središnja tijela Stranke

 

Članak 74.

(1) Središnja tijela Stranke jesu:
• Sabor REFORMISTA,

 • Središnji odbor REFORMISTA,
  • Predsjedništvo REFORMISTA,
  • predsjednik,
  • glavni tajnik te
  • Nadzorni odbor.
  (2) U REFORMISTIMA još djeluju sud časti, Odbor za Statut, koordinacija interesnih odbora, te Stručni savjet.

Sabor REFORMISTA

 

Članak 75.

(1) Sabor REFORMISTA je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo REFORMISTA.

(2) Sabor REFORMISTA može biti izborni ili izvještajno-tematski.

 

Članak 76.

(1) Izborni Sabor REFORMISTA održava se u pravilu jednom u 4 (četiri) godine, a obvezno nakon izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

(2) Izvještajno-tematski Sabor REFORMISTA održava se po potrebi.
(3) Izborni Sabor REFORMISTA iz stavka 1. ovoga članka mora se održati u roku od 150 dana od službene objave rezultata izbora zastupnika u Hrvatski sabor.

(4) Sjednice Sabora REFORMISTA saziva predsjednik REFORMISTA, temeljem odluke Središnjeg odbora. Do izbora radnog predsjedništva, Saborom predsjeda predsjednik REFORMISTA.

(5) U odluci iz stavka 4. ovoga članka, Središnji odbor propisuje pravila o načinu izbora članova koji se biraju na Saboru te predlaže dnevni red, u skladu sa Statutom.

(6) Pozivi za sudjelovanje na Saboru REFORMISTA šalju se najmanje 20 (dvadeset) dana prije održavanja izbornoga Sabora, a najmanje 15 (petnaest) dana prije održavanja izvještajno-tematskog Sabora.

 

Članak 77.

(1) Predsjednik REFORMISTA dužan je sazvati Sabor REFORMISTA na traženje Središnjeg odbora, najmanje tri regionalna saveza REFORMISTA ili 10 (deset) županijskih organizacija.

(2) Obrazloženi zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku i sadrži prijedlog dnevnoga reda sjednice Sabora.

(3) Ukoliko predsjednik REFORMISTA ne sazove Sabor REFORMISTA u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, Središnji odbor REFORMISTA saziva Sabor bez odgode. U tom slučaju Sabor REFORMISTA je izborni.

(4) Predsjednik REFORMISTA može, temeljem odluke Predsjedništva, sazvati izvanredni Sabor REFORMISTA ukoliko ocijeni da Središnji odbor djeluje suprotno zakonu, Statutu ili programskim načelima REFORMISTA.

 

Članak 78.

(1) Sabor REFORMISTA čine:
• predsjednik i potpredsjednici REFORMISTA;

 • članovi Središnjeg odbora, Predsjedništva i Nadzornog odbora;
  • glavni tajnik REFORMISTA;
  • predsjednici općinskih i gradskih organizacija;
  • predsjednici županijskih organizacija;
  • saborski zastupnici i članovi Vlade Republike Hrvatske iz redova REFORMISTA;
  • zastupnici u Europskom parlamentu iz redova REFORMISTA;
  • općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici iz redova REFORMISTA
 • izabrani predstavnici općinskih i gradskih organizacija, i to po jedan predstavnik na svakih započetih 10 (deset) članova općinske i gradske organizacije, počevši od broja 10 (deset).

 

Članak 79.

(1) Sabor REFORMISTA:
• donosi i mijenja Program i Statut REFORMISTA;

 • donosi odluke, deklaracije i druge akte iz svoje nadležnosti;
  • raspravlja i donosi odluku o prestanku rada REFORMISTA ili njezinom spajanju s drugim političkim strankama;
 • utvrđuje opću politiku, smjernice i stajališta REFORMISTA;
  • razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje REFORMISTA;
  • raspravlja i prihvaća izvješće o radu središnjih tijela REFORMISTA;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava predsjednika REFORMISTA;
 • tajnim glasovanjem bira i razrješava potpredsjednike REFORMISTA;
  • tajnim glasovanjem bira predsjednika Središnjeg odbora.
  • tajnim glasovanjem bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
  • tajnim glasovanjem bira i razrješava članove i zamjenike članova Suda časti;
  • tajnim glasovanjem bira i razrješava članove Odbora za Statut;
  • donosi poslovnik o svojem radu te
  • obavlja druge poslove utvrđene poslovnikom i Statutom.

 

Članak 80.

(1) Sabor REFORMISTA donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko mu prisustvuje natpolovična većina ukupnog broja članova Sabora.

(2) Odluku o prestanku rada REFORMISTA ili spajanju s drugim političkim strankama Sabor donosi dvotrećinskom većinom svih članova Sabora.

(3) Ukoliko se glasuje o više prijedloga koji se međusobno isključuju, usvojenim se smatra onaj prijedlog koji je dobio najviše glasova prisutnih članova Sabora.

Središnji odbor

 

Članak 81.

(1) Središnji odbor REFORMISTA jest najviše političko i programsko tijelo REFORMISTA između dvaju zasjedanja Sabora.
(2) Središnji odbor REFORMISTA čine:
• predsjednik i dva potpredsjednika Središnjeg odbora;

 • članovi Predsjedništva REFORMISTA;
  • predsjednici županijskih organizacija REFORMISTA;
  • zastupnici u Saboru, članovi Vlade, državni dužnosnici, te predsjednici uprava odnosno direktori državnih poduzeća iz redova REFORMISTA;
 • po jedan izabrani predstavnik županijske organizacije na svakih započetih 100 (sto) članova županijske organizacije, počevši od broja 100 (sto);
 • do 15 (petnaest) članova REFORMISTA koje Središnji odbor bira na prijedlog predsjednika REFORMISTA.
  (3) Županijske organizacije REFORMISTA imaju pravo na dodatne predstavnike u Središnjem odboru, sukladno ostvarenom izbornome rezultatu na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave koji prethode konstituiranju Središnjeg odbora.

(4) Broj predstavnika iz stavka 3. ovoga članka određuje se u odnosu na najniži postignuti rezultat na razini Republike Hrvatske, a ukoliko je najniži postignuti rezultat niži od 5%, onda se broj predstavnika određuje u odnosu na 5% – i to na način kako slijedi:
• jednog predstavnika za ostvareni izborni rezultat od 0,1% do 4,99% iznad minimuma;

 • dva predstavnika za ostvareni izborni rezultat od 5% do 9,99% iznad minimuma;
  • tri predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 10% do 14,99% iznad minimuma;
 • četiri predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 15% do 19,99% iznad minimuma te
 • pet predstavnika za ostvareni izborni rezultat na lokalnim izborima od 20% i više iznad minimuma.
  (5) Postignuti izborni rezultat ostvaren u koaliciji dviju ili više stranaka računa se prema broju osvojenih mandata.

(6) Na sjednice Središnjeg odbora obvezno se poziva i predsjednik Nadzornog odbora REFORMISTA.

 

Članak 82.

(1) Središnji odbor REFORMISTA mora se konstituirati u skladu sa Statutom najkasnije 60 (šezdeset) dana od dana održavanja izbornog Sabora REFORMISTA.

(2) Konstituirajuću sjednicu Središnjeg odbora saziva predsjednik središnjeg odbora REFORMISTA.
(3) Članovi Središnjeg odbora REFORMISTA, na prijedlog Predsjedništva REFORMISTA, dvaju regionalnih saveza, šest županijskih organizacija ili 1/5 (jedne petine) članova Središnjeg odbora biraju dva potpredsjednika, pri čijem se izboru preporučuje voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti spolova.

(4) Kada predlažu kandidate za potpredsjednika Središnjeg odbora, članovi Središnjeg odbora mogu svojim potpisom podržati samo jednog kandidata.

 

Članak 83.

(1) Središnji odbor REFORMISTA zasjeda redovito, a najmanje 3 (tri) puta godišnje. Središnji odbor REFORMISTA može po potrebi zasjedati i izvanredno.

(2) Sjednice Središnjeg odbora saziva predsjednik Središnjeg odbora REFORMISTA, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik kojeg on ovlasti.

(3) Predsjednik Središnjeg odbora REFORMISTA dužan je sazvati sjednicu Središnjeg odbora na prijedlog najmanje 1/5 (jedne petine) članova Središnjeg odbora ili Predsjedništva REFORMISTA.

(4) Ukoliko predsjednik Središnjeg odbora REFORMISTA ne sazove sjednicu u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, predsjednik REFORMISTA saziva sjednicu Središnjeg odbora bez odgode.

 

Članak 84.

(1) Središnji odbor REFORMISTA:
• odgovara za provođenje odluka Sabora REFORMISTA;

 • donosi odluke i zaključke te daje preporuke i smjernice Predsjedništvu REFORMISTA;
  • odlučuje o povezivanju i suradnji REFORMISTA s drugim političkim strankama ili nepolitičkim organizacijama te učlanjivanju REFORMISTA u međunarodne političke ili nepolitičke organizacije;
 • raspravlja i odlučuje o koalicijama REFORMISTA na državnoj razini;
  • utvrđuje kandidate za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, kandidate za mandatara i članove Vlade Republike Hrvatske te kandidata za predsjednika Republike Hrvatske;
  • donosi konačnu odluku o isključenju predsjednika organizacionih oblika općinske, gradske i županijske organizacije te članova predsjedništva REFORMISTA;
 • donosi pravilnike:
  • O postupku kandidiranja i izboru tijela REFORMISTA
  • O izboru predsjednika REFORMISTA
  • O članstvu
  • O praćenju uspješnosti rada organizacijskih oblika
  • O vođenju registra
  • pravilnik o kandidiranju i izborima za članove Europskog parlamenta;
  • i druge pravilnike u skladu s ovim statutom
 • utvrđuje kandidate za izbor članova Europskog parlamenta;
  • utvrđuje kandidate za predsjednika stranke
  • zauzima politička stajališta o pitanjima iz djelokruga Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske;
  • donosi odluku o sazivanju Sabora i obavlja pripreme za sjednicu Sabora REFORMISTA;
  • utvrđuje kandidate za izbor u tijela REFORMISTA, koje bira Sabor REFORMISTA;
  • bira i razrješuje dva potpredsjednika Središnjeg odbora REFORMISTA, u skladu sa Statutom;
 • na prijedlog predsjednika REFORMISTA bira glavnog tajnika REFORMISTA;
  • na prijedlog predsjednika REFORMISTA bira u svoje članstvo do 15 (petnaest) članova REFORMISTA;
 • na prijedlog Predsjedništva REFORMISTA donosi financijski plan i usvaja zaključni račun REFORMISTA za pojedinu godinu;
 • analizira i ocjenjuje vođenje predizborne kampanje, stranačke aktivnosti u kampanji i rezultate izbora;
 • na zajedničkim sastancima, najmanje dvaput godišnje, analizira rad zastupnika REFORMISTA u Hrvatskom saboru;
 • donosi odluku o raspuštanju predsjedništva regionalnog saveza REFORMISTA;
  • raspravlja o svim pitanjima vezanima uz djelovanje REFORMISTA, vodeći računa o stručnim analizama interesnih odbora te utvrđuje programske smjernice za pojedina područja političkog, ekonomskoga i društvenog života;
 • na prijedlog Predsjedništva utvrđuje visinu godišnje članarine i donosi Pravilnik o članstvu;
  • donosi poslovnik o svojem radu;
  • obavlja druge poslove predviđene poslovnikom i Statutom.
  (2) Središnji odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnog broja članova Središnjeg odbora.

 

Članak 85.

(1) Na prijedlog predsjednika REFORMISTA, Središnji odbor može neke od svojih ovlasti prenijeti na Predsjedništvo REFORMISTA.

 

Članak 86.

(1) Iznimno, u slučaju potrebe, na prijedlog predsjednika REFORMISTA Središnji odbor može donositi odluke sa statutarnom snagom, koje ne mogu umanjiti Statutom zajamčena prava svih članova REFORMISTA.
(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka donose se dvotrećinskom većinom prisutnih, ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnoga broja članova Središnjeg odbora. Tako donesene odluke podnose se na potvrdu Saboru REFORMISTA, na prvoj sljedećoj sjednici Sabora.

Predsjedništvo REFORMISTA

 

Članak 87.

(1) Predsjedništvo REFORMISTA najviše je izvršno-političko tijelo REFORMISTA.

(2) Predsjedništvo REFORMISTA čine:
• predsjednik REFORMISTA;

 • do pet potpredsjednika REFORMISTA;
  • predsjednik Središnjeg odbora REFORMISTA;
  • članovi Vlade Republike Hrvatske iz redova REFORMISTA;
  • predsjednik Kluba zastupnika REFORMISTA u Hrvatskom saboru;
  • glavni tajnik REFORMISTA;
  • predsjednici regionalnih saveza REFORMISTA;
  • do 9 (devet) članova REFORMISTA koje bira Središnji odbor, na prijedlog predsjednika REFORMISTA.

 

Članak 88.

(1) Sjednice Predsjedništva REFORMISTA održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom mjesečno.
(2) Sjednice Predsjedništva REFORMISTA saziva i predsjeda im predsjednik REFORMISTA, a u slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika REFORMISTA kojeg za to ovlasti predsjednik REFORMISTA.

(3) Članovi predsjedništva dužni su prisustvovati sjednicama predsjedništva.

 

Članak 89.

(1) Predsjedništvo donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom prisutnih ukoliko sjednici prisustvuje većina ukupnoga broja članova Predsjedništva REFORMISTA.

(2) Odluke Predsjedništva obvezuju sva niža tijela REFORMISTA, koja su ih dužna provoditi.

 

Članak 90.

(1) Predsjedništvo REFORMISTA:
• provodi Program REFORMISTA te odluke Sabora i Središnjeg odbora;

 • raspravlja o potrebi izmjena Programa, Statuta i Pravilnika te utvrđuje njihov nacrt;
  • koordinira rad regionalnih saveza, županijskih organizacija i općinskih i gradskih organizacija te radi na jačanju organizacijske strukture i djelotvornom provođenju politike i Programa REFORMISTA;
 • analizira, raspravlja i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima važnima za Republiku Hrvatsku i njezine građane;
 • na zajedničkim sastancima, najmanje dva puta godišnje, analizira rad članova Vlade, zastupnika REFORMISTA u Hrvatskom saboru i zastupnika u Europskom parlamentu;
 • donosi odluku o raspuštanju predsjedništva općinske i gradske organizacije REFORMISTA, odnosno predsjedništva županijske organizacije REFORMISTA;
 • predlaže Središnjem odboru raspuštanje predsjedništva regionalnog saveza REFORMISTA;
  • osniva interesne odbore REFORMISTA i koordinira njihov rad;
  • osniva i druga tijela sukladno Statutu;
  • osmišljava i organizira provođenje političkih i poslovnih aktivnosti REFORMISTA;
  • imenuje središnji izborni stožer REFORMISTA;
 • organizira i brine se o odnosima REFORMISTA s javnošću te regulira djelokrug rada glasnogovornika (glasnogovornice) REFORMISTA;
  • radi na organizacijskom jačanju stranke i brine se o informiranosti članstva;
  • pribavlja sredstva, organizira i brine se za materijalno i financijsko poslovanje i potrebe REFORMISTA;
  • predlaže Središnjem odboru kandidate za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i Europski parlament, kandidate za mandatara i članove Vlade Republike Hrvatske, te kandidata za predsjednika Republike Hrvatske;
 • predlaže Središnjem odboru financijski plan i završni račun;
  • predlaže Središnjem odboru visinu godišnje članarine i donošenje pravilnika u skladu sa Statutom;
  • upravlja imovinom REFORMISTA i odgovara za njezino korištenje;
  • brine se o zaštiti i uporabi arhivske građe i drugih dokumenata;
  • donosi odluke koje nisu u nadležnosti drugih tijela REFORMISTA, u skladu sa Statutom;
  • donosi poslovnik o svojem radu te
  • obavlja druge poslove u skladu s poslovnikom, Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.

 

Članak 91.

(1) Za potrebe obavljanja administrativnih, tehničkih i stručnih poslova Stranke Predsjedništvo osniva Središnji ured REFORMISTA.

Predsjednik REFORMISTA

 

Članak 92.

(1) Predsjednik REFORMISTA rukovodi, predstavlja i zastupa REFORMISTE, izvršava i provodi odluke nadležnih tijela REFORMISTA te odlučuje o tekućim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje Strankom.

(2) Mandat predsjednika REFORMISTA traje 4 (četiri) godine, uz mogućnost reizbora.
(3) Predsjednik REFORMISTA bira se neposredno na izbornom Saboru Stranke tajnim glasovanjem. Predsjednik REFORMISTA za svoj rad odgovara Saboru stranke i Središnjem odboru Stranke.

(4) Način kandidiranja i izbora predsjednika REFORMISTA reguliran je Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru predsjednika REFORMISTA.

 

Članak 93.

(1) Predsjednik REFORMISTA:
• predstavlja i zastupa REFORMISTE u skladu sa Zakonom, Statutom i programskim načelima REFORMISTA;

 • provodi politiku REFORMISTA u skladu s programskim dokumentima REFORMISTA, Statutom, odlukama i zaključcima nadležnih tijela REFORMISTA te donosi provedbene političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
 • brine se i osigurava međusobnu suradnju svih tijela REFORMISTA;
  • odgovara za financijsko poslovanje REFORMISTA u skladu sa zakonima Republike Hrvatske;
  • Središnjem odboru predlaže glavnog tajnika REFORMISTA, glasnogovornika te do 9 (devet) članova Predsjedništva;
 • saziva Sabor REFORMISTA, u skladu sa Statutom;
  • saziva Središnji odbor REFORMISTA, ukoliko to ne učini predsjednik Središnjeg odbora;
  • predlaže Predsjedništvu REFORMISTA donošenje odluke o raspuštanju predsjedništva općinske i gradske organizacije REFORMISTA, odnosno predsjedništva županijske organizacije REFORMISTA te
 • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom.

 

Članak 94.

(1) Predsjednik REFORMISTA, može sazvati sjednicu bilo kojeg tijela REFORMISTA ukoliko ocijeni da je sazivanje sjednice potrebno.

Potpredsjednik

 

Članak 95.

(1) REFORMISTI imaju do pet potpredsjednika koje bira Sabor REFORMISTA na mandat od 4 (četiri) godine. Potpredsjednici za svoj rad odgovaraju Saboru REFORMISTA i predsjedniku REFORMISTA.

(2) Predsjednik REFORMISTA može zadužiti potpredsjednike REFORMISTA za obavljanje poslova vezanih uz određena programska područja, odnosno za neposredno provođenje politike REFORMISTA i političko djelovanje na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini.

Glavni tajnik REFORMISTA

 

Članak 96.

(1) Glavnog tajnika REFORMISTA bira Središnji odbor na prijedlog predsjednika REFORMISTA na mandat od 4 (četiri) godine.

(2) Glavni tajnik REFORMISTA za svoj rad odgovara Središnjem odboru, predsjedništvu i predsjedniku REFORMISTA.

 

Članak 97.

(1) Glavni tajnik REFORMISTA:
• organizira i koordinira rad tijela REFORMISTA;

 • zadužen je i odgovoran za unapređenje organizacijske stranačke strukture i unutarstranačke komunikacije;
 • odgovara za izvršenje odluka predsjednika, Predsjedništva, Središnjeg odbora i Nadzornog odbora REFORMISTA;
 • brine se i odgovara Predsjedništvu REFORMISTA za rad Središnjeg ureda REFORMISTA;
  • sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad;
 • organizira i koordinira poslovanje REFORMISTA, poglavito materijalno-financijsko te
  • obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama viših tijela REFORMISTA.

(2) U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti glavnog tajnika, Predsjedništvo REFORMISTA bira među sobom njegovog (njezinog) zamjenika (zamjenicu), na prijedlog predsjednika REFORMISTA

Sudovi časti

 

Članak 98.

(1) Sudovi časti REFORMISTA osnivaju se na razini županijskih organizacija i na razini središnjice Stranke. Odluka Suda časti na razini središnjice Stranke je konačna.

(2) Sudovi časti na razini županijske organizacije imaju po 3 (tri) člana i 3 (tri) zamjenika člana.

(3) Sud časti na razini središnjice Stranke ima 5 (pet) članova i 5 (pet) zamjenika člana.

(4) Članovi sudova časti biraju se u skladu s odredbama Statuta.

 

Članak 99.

(1) Članovi suda časti biraju, između sebe, predsjednika.
(2) Sudovi časti djeluju prema Pravilniku o sudovima časti koji donosi Središnji odbor.
(3) Tajnici županijskih organizacija dužni su pružiti organizacijsku i administrativnu podršku sudovima časti na razini svoje organizacije.

Nadzorni odbor REFORMISTA

 

Članak 100.

(1) Nadzorni odbor REFORMISTA ima 5 (pet) članova.

(2) Predsjednik REFORMISTA saziva konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora, na kojoj članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora i donose Poslovnik o svojem radu.

(3) Nadzorni odbor REFORMISTA za svoj rad odgovara Saboru Stranke.

 

Članak 101.

(1) Nadzorni odbor nadzire zakonitost i statutarnost rada REFORMISTA i svih stranačkih tijela te materijalno i financijsko poslovanje REFORMISTA.

(2) Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova svih svojih članova.
(3) Predsjednika Nadzornog odbora obvezno se poziva na sjednice Središnjeg odbora REFORMISTA.

(4) Svaki izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi nadležnom tijelu REFORMISTA mora biti popraćen mišljenjem Nadzornog odbora.

 

Članak 102.

(1) U slučaju uočenih nepravilnosti, Nadzorni odbor REFORMISTA će o istome bez odgode, u pisanom obliku, izvijestiti Predsjedništvo REFORMISTA i pozvati nadležno tijelo REFORMISTA da odmah ispravi uočene nepravilnosti.

Klub zastupnika REFORMISTA

 

Članak 103.

(1) Zastupnici REFORMISTA izabrani u Hrvatski sabor formiraju Klub zastupnika REFORMISTA, ukoliko je to moguće.

(2) Ukoliko nije moguće formirati Klub zastupnika REFORMISTA, zastupnici REFORMISTA izabrani u Hrvatski Sabor nastojat će formirati Klub zastupnika s programski srodnom političkom strankom ili nezavisnim zastupnicima.

 

Članak 104.

(1) Klub zastupnika REFORMISTA donosi pravila o radu.
(2) Klub zastupnika REFORMISTA dvaput godišnje podnosi izvješće o radu Središnjem odboru REFORMISTA.

 

Članak 105.

(1) Zastupnici REFORMISTA u Hrvatskom saboru i članovi Vlade Republike Hrvatske iz redova REFORMISTA provode politiku Stranke i poštuju odluke Predsjedništva REFORMISTA.

(2) Vijećnici REFORMISTA u županijskim skupštinama i župani te njihovi zamjenici provode politiku Stranke i poštuju odluke predsjedništva nadležne županijske organizacije REFORMISTA.

(3) Vijećnici REFORMISTA u općinskim i gradskim vijećima te općinski načelnici, gradonačelnici i njihovi zamjenici provode politiku REFORMISTA i poštuju odluke predsjedništva nadležne općinske i gradske organizacije REFORMISTA.

 

Članak 106.

Odredbe članaka 103. i 104. na odgovarajući se način primjenjuju na članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odbor za Statut

 

Članak 107.

(1) Radi donošenja i izmjena Statuta te autentičnog tumačenja odredbi Statuta REFORMISTA osniva se Odbor za Statut kao stalno tijelo.

(2) Odbor za Statut ima 5 članova, od kojih su najmanje 2 člana obvezno pravničke struke.

(3) Kandidate za članove Odbora za Statut predlaže Središnji odbor REFORMISTA, a biraju se na Saboru REFORMISTA na rok od četiri godine.

 

Članak 108.

(1) Članovi Odbora za Statut između sebe biraju predsjednika i donose Poslovnik o svojem radu kojim detaljno uređuju svoje djelovanje.

(2) Odbor za Statut izrađuje nacrt Statuta, odnosno nacrte izmjena i/ili dopuna Statuta i na zahtjev daje autentično tumačenje odredbi Statuta koje je obvezujuće za sve članove REFORMISTA.

(3) Zahtjev za autentično tumačenje može podnijeti predsjedništvo općinske i gradske organizacije, predsjedništvo županijske organizacije i Predsjedništvo REFORMISTA te članovi REFORMISTA protiv kojih se vodi postupak pred sudom časti.

(4) Odbor za Statut donosi ocjenu usklađenosti svih poslovnika sa Statutom, na pisani zahtjev bilo kojeg člana REFORMISTA.

 

Članak 109.

(1) O prijedlogu Statuta ili njegovih izmjena i dopuna na odgovarajući način se organizira javna rasprava.

(2) Sve primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave upućuju se Odboru za Statut koji utvrđuje prijedlog Statuta i upućuje ga Središnjem odboru REFORMISTA.

(3) Prijedlog Statuta ili njegovih izmjena i dopuna usvaja Sabor REFORMISTA.

Interesni odbori REFORMISTA

 

Članak 110.

(1) Interesni odbori REFORMISTA mogu se osnovati na svim razinama teritorijalne organizacije REFORMISTA.

(2) Interesni odbori djeluju s ciljem aktiviranja članova i simpatizera REFORMISTA, koji dijele iste ili slične interese (gospodarstvo, kultura, politički sustav, obrazovanje, znanost, socijalna skrb, ekologija i sl.).

(3) REFORMISTI putem svojih interesnih odbora posebno promiče interese žena, mladih i seniora.
(4) Središnji odbor REFORMISTA donosi Pravilnik o ustroju i načinu djelovanja interesnih odbora.
(5) Interesni odbori žena, mladih i seniora donose pravilnike o ustroju i načinu djelovanja koje potvrđuje Središnji odbor REFORMISTA.

 

Članak 111.

(1) Interesni odbori REFORMISTA mogu se osnovati na razini:
• središnjice Stranke;

 • regionalnih saveza;
  • županijskih organizacija;
  • općinskih i gradskih organizacija.
  (2) Odluku o osnivanju interesnih odbora donose nadležna izvršna tijela REFORMISTA, ovisno o razini teritorijalne organizacije REFORMISTA.

 

Članak 112.

(1) Interesni odbori svoj rad temelje na političkim načelima REFORMISTA.

(2) Interesni odbori prate društveno-političke događaje te analiziraju i predlažu inicijative i rješenja bitnih pitanja iz svih područja života Republike Hrvatske (političkog, ekonomskoga, socijalnog, obrambenog, ekološkog, demografskog itd.).

(3) Nadležna tijela REFORMISTA donose djelatne programe na svim razinama, nakon konzultacije interesnih odbora, kada god je to moguće.

(4) REFORMISTI potiču aktivno djelovanje svojih članova u interesnim odborima.

 

Članak 113.

(1) Broj članova pojedinoga interesnog odbora nije ograničen.

(2) Članovi interesnog odbora između sebe biraju predsjednika odbora.
(3) Ukoliko postoji potreba, interesni odbori mogu angažirati stručnjake ili institucije izvan REFORMISTA.

 

Članak 114.

(1) Interesni odbori istovrsnih interesa na raznim organizacijskim razinama međusobno surađuju s ciljem ujednačavanja stajališta prema istim pitanjima na svim razinama.

(2) Interesni odbori na višoj organizacijskoj razini koordiniraju rad odbora na nižim razinama.
(3) Radi uspješnije koordinacije rada interesnih odbora, Središnji odbor REFORMISTA može, na prijedlog Predsjedništva, ustanoviti Stručni savjet REFORMISTA.

(4) Stručni savjet REFORMISTA jest savjetodavno-organizacijsko tijelo koje se sastoji od predsjednika interesnih odbora na nacionalnoj razini (središnji interesni odbori).

 

Članak 115.

(1) Središnji odbor REFORMISTA će na prijedlog Predsjedništva REFORMISTA imenovati jednog potpredsjednika REFORMISTA za koordinatora rada Stručnog savjeta REFORMISTA.

(2) Administrativne i tehničko-organizacijske poslove za Stručni savjet REFORMISTA obavlja Središnji ured REFORMISTA.

Povjerenik

 

Članak 116.

(1) U jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoji općinska i gradska organizacija REFORMISTA imenuje se povjerenik.


(2) Povjerenika imenuje predsjedništvo nadležne županijske organizacije sa zadaćom uspostave, odnosno obnove općinske i gradske organizacije te aktivacije postojećih članova  REFORMISTA.

 

Članak 117.

(1) Povjerenik dužan je uspostaviti, odnosno obnoviti podružnicu u što kraćemu roku, a najdulje u roku od 6 (šest) mjeseci od dana imenovanja. Ukoliko povjerenik ne izvrši svoju dužnost u tom roku, predsjedništvo nadležne županijske organizacije imenuje novog povjerenika.

(2) Sva tijela REFORMISTA pružit će povjereniku svu potrebnu pomoć u radu, u skladu sa svojim mogućnostima i objektivnim okolnostima.

(3) Predsjedništvo REFORMISTA imenuje i nadzire rad povjerenika ukoliko je donijelo odluku o raspuštanju predsjedništva općinske i gradske organizacije REFORMISTA, odnosno predsjedništva županijske organizacije REFORMISTA.

(4) Središnji odbor REFORMISTA imenuje i nadzire rad povjerenika ukoliko je donio odluku o raspuštanju predsjedništva regionalnog saveza REFORMISTA.


IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 118.

(1) REFORMISTI mogu stjecati prihode od članarine, dobrovoljnih priloga (donacija), izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organiziranja stranačkih manifestacija, imovine u svojem vlasništvu te iz drugih zakonom dopuštenih izvora.

(2) REFORMISTI se mogu financirati iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na način i pod uvjetima utvrđenima Zakonom.

(3) Zabranjeno je primanje dobrovoljnih priloga (donacija) od neimenovanih (anonimnih) izvora.
(4) Financijskim sredstvima iz stavka 1. i 2. ovoga članka REFORMISTI se isključivo koriste za ostvarenje ciljeva utvrđenih Programom i Statutom REFORMISTA.

 

Članak 119.

(1) Predsjedništvo REFORMISTA, na prijedlog glavnog tajnika, predlaže Središnjem odboru donošenje odluke o visini članarine te kriterijima prema kojima se određene kategorije članova mogu osloboditi plaćanja članarine ili plaćati umanjenu članarinu.

 

Članak 120.

(1) Predsjednici općinska i gradska organizacija, županijskih organizacija i regionalnih saveza odgovorni (odgovorne) su za organizaciju prikupljanja članarina i svih ostalih financijskih obaveza. Također su za vođenje financijskog poslovanja odgovorni prema zakonima i propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 121.

(1) Financijsko poslovanje REFORMISTA detaljno se uređuje Pravilnikom o financijskom poslovanju, koji donosi Središnji odbor REFORMISTA.

(2) U slučaju prestanka rada REFORMISTA, imovina REFORMISTA pripast će HAZU u Zagrebu.

 

V. KANDIDIRANJE I IZBORI

 

Članak 122.

(1) Svaki član REFORMISTA može birati i biti biran u tijela REFORMISTA na svim razinama, sukladno odredbama pravilnika, poslovnika i Statuta.

(2) Sva tijela REFORMISTA u pravilu se biraju na razdoblje od 4 (četiri) godine.
(3) Članovi tijela REFORMISTA biraju se tajnim glasovanjem, u odvojenim postupcima za svako tijelo, osim u slučaju drugačije odluke skupštine.

(4) Ukoliko Statutom nije drugačije propisano, članove tijela REFORMISTA može razriješiti samo ono tijelo REFORMISTA koje ih je izabralo.

 

Članak 123.

(1) Izbori za Predsjednika Reformista provode se neposredno, tajnim glasovanjem svih članova stranke po načelu jedan čovjek jedan glas u skladu sa pravilnikom o izboru kojeg donosi središnji odbor. Način kandidiranja i izbora predsjednika REFORMISTA reguliran je Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru predsjednika REFORMISTA kojeg donosi središnji odbor

 

Članak 124.

(1) Izbori za sve članove tijela REFORMISTA provode se tajno, u pravilu između više kandidata.

(2) Ukoliko se u neko tijelo REFORMISTA bira jedan član izabranim se smatra kandidat koji  ostvari natpolovičnu većinu glasova prisutnih članova.

(3) Za tijela REFORMISTA u koja se bira više članova izabranima se smatraju kandidati koji dobiju najveći broj glasova prisutnih članova, redoslijedom broja dobivenih glasova.

(4) U slučaju da dva ili više kandidata osvoje isti broj glasova, na način da se ne može utvrditi koji je od kandidata izabran, izabranim se smatra pripadnik podzastupljenog spola, a ukoliko su isti broj glasova osvojila dva pripadnika podzastupljenog spola izabranim se smatra kandidat mlađi od 30 godina.

(5) Ukoliko, u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, nema kandidata mlađih od 30 godina ili su oba kandidata mlađi od 30 godina, izbori se ponavljaju između kandidata koji su dobili isti broj glasova (drugi krug izbora).

 

Članak 125.

(1) U postupku kandidiranja za sva tijela REFORMISTA preporučuje se voditi računa o spolnoj i dobnoj strukturi i teritorijalnoj zastupljenosti, imajući u vidu ugled kandidata i ostvarene rezultate u dosadašnjem radu.

(2) U postupku kandidiranja osobito se vodi računa o primjeni načela dekumulacije dužnosti.
(3) Postupak kandidiranja i način izbora članova tijela REFORMISTA regulirani su ovim Statutom, Poslovnikom o radu Sabora, Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru tijela REFORMISTA te odlukama nadležnih tijela REFORMISTA.

 

Članak 126.

(1) U slučaju odustajanja od dužnosti ili smrti člana tijela REFORMISTA do sljedećih izbora njegovo (njezino) mjesto preuzima:
• za predsjednika REFORMISTA, jedan od potpredsjednika prema broju osvojenih glasova;
• za ostale članove koji se biraju na Saboru REFORMISTA, Središnji odbor REFORMISTA imenuje zamjenskog člana;
• za članove koji se biraju na tijelima REFORMISTA, ovlašteni predlagatelj predlaže novog kandidata.

Postupak kandidiranja za Europski parlament

 

Članak 127.

(1) Predsjedništvo REFORMISTA pokreće i raspisuje postupak kandidiranja za izbore u Europski parlament, najmanje šest mjeseci prije održavanja izbora za članove Europskog parlamenta.

 

Članak 128.

(1) Pravo predlaganja kandidata za izbore u Europski parlament imaju sve općinske i gradske organizacije REFORMISTA.

(2) Obrazložene prijedloge kandidata općinske i gradske organizacije upućuju svojim županijskim organizacijama.

(3) Županijske organizacije REFORMISTA obavljaju selekciju pristiglih kandidatura u skladu s Pravilnikom o postupku kandidiranja i izboru tijela REFORMISTA te ih upućuju Predsjedništvu REFORMISTA.

 

Članak 129.

Predsjedništvo REFORMISTA utvrđuje listu kandidata za izbore u Europski parlament i upućuje je Središnjem odboru, koji utvrđuje konačnu listu kandidata.

 

Članak 130.

Predsjedništvo REFORMISTA imenuje izborni stožer za izbore za Europski parlament.


VI. AKTI STRANKE

 

Članak 131.

(1) Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i djelovanje REFORMISTA. Statut se donosi i mijenja na način propisan ovim Statutom.

(2) Financijsko i materijalno poslovanje REFORMISTA te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju, koji donosi Središnji odbor.

 

Članak 132.

(1) Sva tijela ustrojstvenih oblika REFORMISTA, osim predsjednika, donose poslovnik kojim detaljno uređuju svoj rad.

 

Članak 133.

(1) Tijela REFORMISTA donose, u skladu sa svojim ovlastima, odluke, zaključke i naputke.
(2) Odlukom se na opći način uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta. Zaključkom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti tijela REFORMISTA, a naputkom način postupanja tijela REFORMISTA u određenim situacijama.

 

Članak 134.

(1) Statut te izmjene i dopune Statuta objavljuju se u glasilu Stranke ili na drugi odgovarajući način.

(2) Odluke, zaključci i naputci tijela REFORMISTA objavljuju se u izvješćima tijela ili na drugi odgovarajući način.

(3) Obveza je REFORMISTA sve donesene akte učiniti na odgovarajući način dostupnima svim svojim članovima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 135.

(1) Tijela REFORMISTA (općinske i gradske organizacije, županijske organizacije, regionalni savezi, središnja tijela) ustrojit će se i na svojim osnivačkim skupštinama donijeti sve svoje akte i dokumente u skladu s odredbama Statuta.
(2) Osnivački Sabor čine osnivači REFORMISTA. Osnivači su članovi REFORMISTA.
(3) Sva tijela na osnivačkom Saboru REFORMISTA biraju se sukladno Poslovniku o radu osnivačkog Sabora Narodne stranke – REFORMISTI.
(4) Na osnivačkom Saboru Predsjednika REFORMISTA biraju članovi REFORMISTA.
(5) Na osnivačkom Saboru REFORMISTA sve odluke se donose javnim glasovanjem.
(6) Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.


U Zagrebu, 28. rujna 2014.g.